Ochrana osobních údajů

Provozovatelem internetového obchodu je společnost:

IMP KONTAKT, spol. s r.o.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava
IČO: 35 707 950
E-mail: obchod@impkontakt.sk

Účastníkem se rozumí fyzická osoba, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

Informace o Účastnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky. Provozovatel využívá veškeré údaje získané od Účastníků výhradně pro interní potřeby společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou společnosti, se kterými má naše společnost uzavřenou smlouvu a poskytování kurýrních služeb (tímto jsou však osobní údaje Účastníků prodávané pouze v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží) a zprostředkovatelé, kteří k nim přistupují v rámci informačního systému (účetnictví, pracovníci společnosti, správce informačního systému apod.). Se všemi má naše společnost podepsanou zprostředkovatelskou smlouvu, která řeší náležitosti pro přiměřenou ochranu osobních údajů.

Osobní údaje Účastníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Údaje jsou uchovávány na zálohovaných serverech v majetku společnosti (a / nebo smluvních zprostředkovatelů), které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Bez výslovného souhlasu Účastníků nakládá naše společnost s jejich osobními údaji výhradně v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou a uzavřením smlouvy o nákupu produktů nebo služeb a který připouští zákon o ochraně osobních údajů a postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Osobními údaji se rozumí:

jméno a příjmení

e-mailová adresa a telefonní číslo

fakturační a doručovací adresa

IP adresa

cookies

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) potřeby plnění smlouvy o nákupu a dodání zboží a služeb

Osobní údaje budou zpracovány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i během trvání smluvního vztahu.

Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.

b) dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního)

Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Pro potřeby plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovány a uchovány po dobu 10 let od uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

c) oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele

Účinná obhajoba v případě sporu.

Doba zpracování je stanovena na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

d) účely šíření marketingových informací Provozovatele:

Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb, zasílání reklamních sdělení bez cílení na konkrétní skupinu a ručně vytvořených individuálních nabídek určených konkrétním Účastníkem, pokud byl na to dán výslovný souhlas při registraci Účastníka. V tomto případě nedochází k předání osobních údajů třetí straně. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.

Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje, bez nich není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem o nákupu a dodání zboží a služeb. Po uplynutí lhůt uvedených v článku Provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizovány.

Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů (OÚ):

a) právo na přístup ke svým osobních údajů, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracovávání

b) na opravu poskytnutých OÚ

c) na vymazání poskytnutých OÚ

d) na omezení zpracování OÚ pokud si přejete údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody

e) podat stížnost na Úřadu pro ochranu OÚ

f) právo na přenos OÚ k jinému správci

g) právo namítat proti zpracování OÚ

h) právo kdykoli odvolat souhlas o zpracování

Účastník může tato práva uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného Provozovateli na emailovou adresu naší společnosti, nebo písemně na adresu společnosti. Provozovatel je povinen odpovědět do 30 dnů od obdržení takové žádosti. Provozovatel má právo v takovém případě žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z registrované e-mailové adresy žadatele.

O cookies

Cookie je soubor obsahující identifikátor, který posílá webový server do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru stránku.

Proč používáme cookies? Používání souborů cookies se již stalo standardem. Mohou výrazně ovlivnit zobrazování našich reklam v Google vyhledávači.

Cookies, které používáme my:

Cookies používáme pro následující účely:

(a) ověřování – soubory cookies používáme k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a během navigace na našich webových stránkách;

(b) analýza – používáme soubory cookies, které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb

(c) souhlas cookies – cookies používáme na ukládání vašich preferencí k používání souborů cookies při prohledání webové stránky.

Na analýzu používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics.

Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Jak vymazat nebo nastavit cookie:

Jak můžete nastavení cookies změnit? Většina internetových prohlížečů je nastavena na automatický souhlas s použitím cookies. Toto přednastavení si můžete změnit zablokováním cookies…

prohlížeč Google Chrome
prohlížeč Firefox

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek.

Pokud zablokujete cookies, nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Osoba, které se to týká, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 05. 2018